The Honourable Society of Cymmrodorion

Recognising the contribution of Wales in contemporary society

newyddion

home > Newyddion > Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021: galw am enwebiadau i’r Paneli a’r is-baneli

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021: galw am enwebiadau i’r Paneli a’r is-baneli

Dydd Iau 23 Tachwedd, 2017

Mae cyrff ariannu addysg uwch y DU yn chwilio am arbenigwyr ymchwil o gefndiroedd amrywiol, mathau o sefydliadau a rhanbarthau daearyddol i wasanaethu fel aelodau ar is-baneli yn yr ail ymarfer gan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil i’w gynnal yn 2021.

Yn benodol, byddant yn croesawu enwebiadau gan ymgeiswyr o grwpiau na chynrychiolwyd yn aml yn flaenorol ar baneli asesu, yn cynnwys menywod, pobl o gefndiroedd du a lleiafrif ethnig, a phobl anabl.

Mae’r broses ymgeisio ar agor nawr.

Mae Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn gorff enwebu ac felly mae gan y Gymdeithas gyfle i gyflwyno enwebiadau ar bynciau sydd o ddiddordeb iddi (hynny yw, “Llenyddiaeth, Hanes, Y Celfyddydau a Gwyddoniaeth mor belled â’u bod o ddiddordeb arbennig i bobl Cymru”, fel y darperir yn  y Siarter) ac yn y pynciau hynny sy’n gofyn am arbenigedd arbenigol Cymreig / yng Nghymru (e.e. Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth, ble mae Astudiaethau Celtaidd ar hyn o bryd).  Gellir gweld rhestr o’r 34 is-baneli disgyblaeth / Unedau Asesiadau yn Atodiad B yn y ddogfen Roles and Recruitment of the Expert Panels (REF/2017/03).

Mae’r Pwyllgor Gweithredol wedi cytuno y dylid cyflwyno enwebiadau aelodau’r Gymdeithas, sydd â diddordeb mewn cymryd rhan ac sydd ganddynt y cymhwyster i ymgeisio,yn enw’r Gymdeithas.

Mae sawl rôl ar gael:

  • Aelod ychwanegol i’r prif banel – rhyngddisgyblaethol
  • Aelod ychwanegol i’r prif banel – rhyngwladol
  • Aelod ychwanegol i’r prif banel – defnydd ehangach a buddiannau ymchwil
  • Aelod o is-banel – ymchwilydd sy’n ymarfer nawr
  • Aelod o is-banel – defnydd ehangach a buddiannau ymchwil
  • Cynghorwr ymchwil rhyngddisgyblaethol

Am fwy o wybodaeth, yn cynnwys amserlen dros dro ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil a llwyth gwaith y paneli, dylech edrych ar y ddogfen, Roles and Recruitment of the Expert Panels.  Gellir gweld templad sy’n gosod y wybodaeth sy’n rhaid ei chyflwyno parthed pob un a enwebir yn Atodiad E y ddogfen.  Os ydych yn aelod o’r Gymdeithas ac am gynnig eich hunan i gael eich enwebu a / neu i gyflwyno un neu fwy o gynigion ynghylch aelodau eraill, bydd rhaid i chi ddarparu’r wybodaeth a restrir yn y templad ar gyfer pob ymgeisydd.  Dylai’r cynigion gyrraedd yr Ysgrifennydd Mygedol (secretary@cymmrodorion.org) erbyn dydd Llun, 11 Rhagfyr 2017, fan bellaf, i alluogi cyflwyno enwebiadau erbyn y dyddiad cau (Rhagfyr 20fed).